Rekrutacja do projektu

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 „Droga do zmian” nr  POWR.01.05.01-00-0115/20

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wartość Projektu:  1 948 800, 00 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 948 800, 00 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2022 r. do 30.06.2023 r.

 Projekt jest skierowany wyłącznie do 140 (80 Kobiet (K)/60 Mężczyzn (M)) niepracujących osób z niepełnosprawnościami (OzN), powyżej 18 r.ż. zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, spośród których min. 40 % tj. 56 (32K/24M) osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Wsparciem mogą zostać objęci byli Uczestnicy projektów ze wsparcia z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o ile spełniają kryteria grupy docelowej.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. poziomu zatrudnienia 140 (80K/60M) osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, spośród których minimum 40 % tj. 56 (32K/24M) osób będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

Zakres oferowanego wsparcia merytorycznego obejmuje:

  1. Pierwszym etapem udziału w projekcie będzie przeprowadzenie przez doradcę zawodowego (na podstawie testu predyspozycji/kompetencji zawodowych) diagnozy sytuacji zawodowej Uczestników/czek której efektem będzie opracowanie dla każdego z nich INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) z uwzględnieniem ich predyspozycji i stanu zdrowia w zakresie doboru wsparcia i ścieżki zawodowej oraz udzieleniu minimum dwóch forma wsparcia na etapie aktywizacji wykazanych w IPD.
  2. Uczestnicy/czki będę mogli skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego w ramach INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO, które m.in. zwiększy ich motywację w poszukiwaniu pracy i wiedzę na temat własnych kompetencji i zasobów.
  3. Dla Uczestników/czek, u których diagnoza wykaże problemy intrapersonalne uniemożliwiające rozwiązanie problemu zawodowego zaplanowano INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE.
  4. W zależności od potrzeb Uczestnicy/czki otrzymają wsparcie w postaci SZKOLEŃ ZAWODOWYCH. Zaplanowano SZKOLENIA NIEOZNACZONE Z NAZWY-tematy zostaną wskazane w toku projektu, w  oparciu o IPD Uczestników/czek. Szkolenia będą zgodne .ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników/czek oraz potrzebami właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy (z wyjątkiem szkoleń dot. kompetencji społ.) i prowadzić będą do zdobycia kompetencji lub kwalifikacji (w rozum. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) w zawodach oczekiwanych przez pracodawców (m.in. na podst. aktualnego Barometru zawodów lub analizy ofert pracodawców). Wymagana frekwencja min.80%.
  5. Uczestnicy/czki z deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego otrzymają wsparcie w postacie STAŻY (trwających od 3 do 6 m-cy) realizowanych zgodnie z Zaleceniami Rady z dn. 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
  6. Uczestnicy/czki będą mogli skorzystać ze WSPARCIA POŚREDNIKA PRACY, który przedstawi im min. 3 oferty pracy zgodne z ich kwalifikacjami, wyposaży w umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania zatrudnienia.

Dobór form wsparcia zależny będzie od indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych Uczestników/czek i zostanie określony na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Wsparcie realizowane będzie na terenie województwa wielkopolskiego, w miejscach dogodnych dla Uczestników/czek, a jeśli zajdzie taka potrzeba zostanie zapewniona refundacja kosztów dojazdu.

W przypadku wsparcia w projekcie osób pełniących funkcje opiekuńcze, zapewnione zostanie sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 570 148 322

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!