Absolwent z pomysłem na siebie

Stowarzyszenie Green House Wnioskodawca projektu zaprasza do udziału w projekcie „ABSOLWENT z pomysłem na siebie” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Wartość Projektu: 476 998,45 zł

Dofinansowanie Projektu: 452 998,45 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.12.2022 r. do 30.09.2024 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Celem projektu w okresie 01.12.2022 – 30.09.2023 r. jest wzrost zatrudnienia co najmniej 8 [w tym min. 4 kobiet] spośród 25 osób [w tym min. 13 kobiet] z niepełnosprawnościami (o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), pozostających bez pracy, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, z terenu województwa wielkopolskiego, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej. W I i II okresie finansowania (01.12.2022 – 30.09.2024) w projekcie weźmie udział 50 beneficjentów ostatecznych [BO], spośród których min. 16 podejmie zatrudnienie.

 

Cele szczegółowe projektu to:

 • Zaplanowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej dla 25 beneficjentów ostatecznych (50 w obu okresach finansowania)
 • Wzrost kwalifikacji zawodowych u min. 18 beneficjentów ostatecznych (36 w obu okresach finansowania)

 

Projekt skierowany jest do osób które spełniają następujące kryteria:

 1. są osobami w wieku powyżej 18 roku życia,
 2. są osobami z niepełnosprawnością,
 3. są osobami zamieszkującymi na terenie woj. wielkopolskiego,
 4. są osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
 5. są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej.
 6. nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowana zostanie Indywidualna Ścieżka Kariery Zawodowej.
 • Indywidualnego wsparcia psychologicznego,
 • Grupowego poradnictwa zawodowego,
 • Indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • Indywidualnego pośrednictwa pracy,
 • Szkoleń zawodowych
 • Staży zawodowych

 

Warunki rekrutacji do projektu

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie w formie mailowej, pocztą/kurierem lub osobiście przez Kandydata/Kandydatkę do biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych:

 1. formularz rekrutacyjny
 2. oświadczenie dot. statusu studenta ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej
 3. oświadczenie dot. pozostawania bez zatrudnienia
 4. oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. wielkopolskiego
 5. oświadczenie dot. objęcia działaniami aktywizacyjnymi lub udziału w projektach finansowanych ze środków PFRON
 6. oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego
 7. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 8. zaświadczenie z ZUS-u (w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w UP) lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) potwierdzające status na ryku pracy.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w trzech etapach:

 • Etap 1 – nabór formularzy oraz dokumentów określonych w § 2 pkt. 2 a-h),
 • Etap 2 – ocena kryteriów formalnych i premiujących,
 • Etap 3 – przyjęcie do projektu osób zakwalifikowanych, z najwyższą liczbą punktów.

 

W procesie rekrutacji przyznawane zostaną kryteria punktowe:

 1. osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.
 2. osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 1 pkt.
 3. osoba nie posiadająca doświadczenia zawodowego – 1 pkt.
 4. kobieta – 1 pkt.

 

Wybór Uczestników/Uczestniczek Projektu odbędzie się na postawie informacji uzyskanych w I i II etapie rekrutacji. W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Kandydaci/Kandydatki z listy rezerwowej będą mogły dołączyć do Projektu w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

 

Wysokość stypendium szkoleniowego – 10,43 zł /1 godzinę

Wysokość stypendium stażowego – 1656,00 zł / 1 miesiąc

Wysokość dodatku motywacyjnego – 450,00 / 1 miesiąc

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733 850 249

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

Kołobrzeska 8A/U2
64-920 Piła

tel. 733850249
b.reclaw@eprojekty.com.pl

a.frankowska@eprojekty.com.pl