Inwestycja w siebie: program aktywizacji społeczno-zawodowej

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 14.11.2022 r. rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. 1. Chodzież – 40 UP

Zobacz szczegóły

Dzień dobry, szanowni Państwo informujemy iż rozpoczęliśmy otwarty nabór uczestników do Projektu  „Inwestycja w siebie: program aktywizacji społeczno-zawodowej”

 

                Projekt pn.Inwestycja w siebie: program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02-30-0093/22, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe

 

 

Wartość Projektu:  2 082 854,02 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 770 425,91 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2022 r. do 31.08.2022 r.

 

 

Grupę docelową Projektu stanowi 120 osób (70K/50M), które spełniają następujące kryteria:

 

 1. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.
 2. jest osobą zamieszkującą (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie wielkopolskim na terenie określonym w § 2 pkt.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 3. jest osobą bierną zawodowo;
 4. jest powyżej 18 r.ż.

 

 

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Głównym celem projektu do 31.08.2023 r. jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób [70K/50M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących w rozum.KC w województwie wielkopolskim, w gminach wskazanych wg zapisu w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym min.:

 1. a) 12 osób [7K/5M] o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/ z niepełnosprawnością sprzężoną/z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i całkowitymi zaburzeniami rozwojowymi,
 2. b) 24 osób [14K/10M] spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ., rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
 3. c) 12 osób [7K/5M] korzystających z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w
  PO PŻ).

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • Diagnoza sytuacji problemowej wraz z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego – (4h/UP) dla 120 UP
 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – (5h/UP) dla 120 UP
 • grupowe treningi kompetencji społecznych i planowania rozwoju kariery zawodowej – (36h/UP) dla 120 UP
 • Realizacja szkoleń zawodowych – (120h/UP) dla 120 UP
 • czteromiesięczne staże dla 96 UP z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego
 • indywidualne pośrednictwo pracy – (4h/UP) dla 120 UP

 

 W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe, natomiast w trakcie staży zostaną wypłacone stypendia stażowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów dojazdu.

Zachęcamy Państwa do informowania wszystkich osób kwalifikujących się do objęcia w/w wsparciem, które w znaczący sposób może wpłynąć na poprawę ich sytuacji.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać w biurze projektu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

Adres biura projektu:

ul. Kołobrzeska 8a/u2, 64-920 Piła

tel. 500 483 333

e-mail.  J.bill@eprojekty.com.pl