Projekt „ZatrudniONy w Wielkopolsce!”

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 2 UP w ramach II edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Mężczyźni: 13/ZwW/M/2024 14/ZwW/M/2024 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Uprzejmie informujemy iż rekrutacja […]

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 2 UP w ramach II edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Kobiety: 6/ZwW/K/2024 Mężczyźni: 12/ZwW/M/2024 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 3 UP w ramach II edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Mężczyźni: 9/ZwW/M/2024 10/ZwW/M/2024 11/ZwW/M/2024 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 1 UP w ramach II edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Mężczyźni: 8/ZwW/M/2024 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 5 UP w ramach II edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Kobiety: 4/ZwW/K/2024 5/ZwW/K/2024 Mężczyźni: 5/ZwW/M/2024 6/ZwW/M/2024 7/ZwW/M/2024 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 7 UP w ramach II edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Kobiety: 1/ZwW/K/2024 2/ZwW/K/2024 3/ZwW/K/2024 Mężczyźni: 1/ZwW/M/2024 2/ZwW/M/2024 3/ZwW/M/2024 4/ZwW/M/2024 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali […]

Zobacz szczegóły

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy iż rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie oraz spełniające kryteria formalne zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 1 UP w ramach I edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Mężczyźni: 8/ZwW/M/2023 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Uprzejmie informujemy iż rekrutacja do […]

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 3 UP w ramach I edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Kobiety: 13/ZwW/K/2023 Mężczyźni: 6/ZwW/M/2023 7/ZwW/M/2023 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Uprzejmie informujemy […]

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 2 UP w ramach I edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Kobiety: 11/ZwW/K/2023 12/ZwW/K/2023 O terminach spotkań oraz zakwalifikowaniu do projektu Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Harmonogram

Zobacz szczegóły

Harmonogram realizacji poszczególnych zajęć indywidualnych i grupowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż zrekrutowano do projektu 15 UP w ramach I edycji. Przedstawiamy wykaz numerów rekrutacyjnych które przypisane zostały do konkretnych osób. Do projektu zakwalifikowały się osoby z następującymi numerami rekrutacyjnymi w podziale na płeć: Kobiety: 1/ZwW/K/2023 2/ZwW/K/2023 3/ZwW/K/2023 4/ZwW/K/2023 5/ZwW/K/2023 6/ZwW/K/2023 7/ZwW/K/2023 8/ZwW/K/2023 9/ZwW/K/2023 10/ZwW/K/2023 Mężczyźni: 1/ZwW/M/2023 2/ZwW/M/2023 3/ZwW/M/2023 4/ZwW/M/2023 5/ZwW/M/2023 O […]

Zobacz szczegóły

Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy iż rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie oraz spełniające kryteria formalne zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Zobacz szczegóły

 

 

 

 

Stowarzyszenie Green House Wnioskodawca projektu zaprasza do udziału w projekcie „ZatrudniONy w Wielkopolsce!” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”

Wartość Projektu: 355 559,08 zł

Dofinansowanie Projektu: 301 313,08 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 10 osób niepełnosprawnych spośród 40 beneficjentów ostatecznych, zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego, poprzez udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.. W I i II okresie finansowania w projekcie weźmie udział 40 beneficjentów ostatecznych [BO], spośród których min. 10 podejmie zatrudnienie.

 

Projekt skierowany jest do osób które spełniają następujące kryteria:

 1. są osobami z niepełnosprawnością,
 2. są osobami zamieszkującymi na terenie woj. wielkopolskiego,
 3. są osobami pozostającymi bez zatrudnienia lub biernymi zawodowo,
 4. są osobami w wieku aktywności zawodowej (Kobiety – 18-59 r.ż./ Mężczyźni – 18-64 r.ż.),
 5. nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego oraz spotkań z psychologiem w ramach, których opracowana zostanie Indywidualny Plan Drogi Życiowej i Zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania.
 2. Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu
 3. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego
 4. Grupowych warsztatów zawodowych
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy
 6. Szkoleń zawodowych,
 7. Staży zawodowych,

 

Warunki rekrutacji do projektu

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie w formie mailowej, pocztą/kurierem lub osobiście przez Kandydata/Kandydatkę do biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych:

 1. formularz rekrutacyjny
 2. oświadczenie dot. pozostawania bez zatrudnienia
 3. oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. wielkopolskiego
 4. oświadczenie dot. objęcia działaniami aktywizacyjnymi lub udziału
  w projektach finansowanych ze środków PFRON
 5. oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego
 6. oświadczenie dot. pozostawania w wieku aktywności zawodowej
 7. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 8. zaświadczenie z ZUS-u (w przypadku osób biernych zawodowo
  i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) potwierdzające status na ryku pracy.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w trzech etapach:

 1. Etap 1 – nabór formularzy oraz dokumentów określonych w § 2 pkt. 2 a-h),
 2. Etap 2 – ocena kryteriów premiujących,
 3. Etap 3 – rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym/psychologiem, podczas której zostanie oceniony poziom motywacji do zmiany sytuacji życiowej/zawodowej (skala 0-10 pkt).

 

W procesie rekrutacji przyznawane zostaną kryteria punktowe:

 1. osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności – 3 pkt.
 2. osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.
 3. osoba nie posiadająca doświadczenia zawodowego – 1 pkt.
 4. kobieta – 1 pkt.
 5. osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) – 1 pkt.
 6. osoba długotrwale bezrobotna – 1 pkt.
 7. osoba zamieszkująca na obszarze wiejskim – 1 pkt.

 

Wybór Uczestników/Uczestniczek Projektu odbędzie się na postawie informacji uzyskanych w I, II i III etapie rekrutacji. W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Kandydaci/Kandydatki z listy rezerwowej będą mogły dołączyć do Projektu w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

 

Wysokość stypendium szkoleniowego – 10,43 zł /1 godzinę

Wysokość stypendium stażowego – 1565,00 zł / 1 miesiąc

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 500 483 333 lub 733 850 249

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 

 

 

 

Adres biura projektu:

Kołobrzeska 8A/U2
64-920 Piła

b.reclaw@eprojekty.com.pl
k.zeglis@eprojekty.com.pl